WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

12-10-2011 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, IV Wydział Karny
po rozpoznaniu dnia 12-10-2011 r.
sprawy
S********* W******
urodzonego 25.02.xxxx r. w Kozłowie
syna Józefa i Krystyny zd. K*********

 

oskarżonemu o to, że:

w dniu 10 maja 2011 r. w Warszawie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, iż kierował w stanie nietrzeźwości (I badanie 0,93 mg/l, II badanie - 0,96 mg/l, III badanie - 0,91 mg/l) alkoholu w wydychanym powietrzu samochodem marki Volkswagen Passat nr rej. ********

tj. o czyn z art. 178a § 1 kkorzeka

I. uznaje oskarżonego za winnego tego, że w dniu 10 maja 2011 r. w Warszawie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku ( Dz. U. nr 98, poz.602 z późn. zm.) w ten sposób, iż kierował w ruchu lądowym, w stanie nietrzeźwości (I badanie 0,93 mg/l, II badanie - 0,96 mg/l, III badanie - 0,91 mg/l) alkoholu w wydychanym powietrzu, samochodem marki Volkswagen Passat nr rej. ********, co stanowi występek określony w art. 178a § 1 kk i za to na podst. art. 178a § 1 kk skazuje oskarżonego i wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 kk oraz arl. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności zawiesza warunkowo na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

III.   na podst. art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;

IV.   na podstawie art. 63 § 2 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia prawa jazdy od dnia 10 maja 2011 r. do dnia 12 października 2011 r.;

V.  na podstawie art. 49 § 2 kk zobowiązuje oskarżonego do wpłaty na rzecz Społecznego Komitetu Wspierania Pomnika Szpitala „Centrum Zdrowia Dziecka", ul Miodowa 1, 00-080 Warszawa, nr konta: PKO BP S.A. XV o/Warszawa, 81 1020 1156 0000 7702 0006 4857 kwoty 1000 (tysiąca) zł. tytułem świadczenia pieniężnego;

VI.   na podst. art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji przez okres dwóch miesięcy;

VII.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 210 (dwieście dziesięć) zł. w tym 120 ( sto dwadzieścia ) zł tytułem opłaty.

Szukaj w serwisie


Sprawdź czy znajdujesz się w bazie wyroków

Aktualności

21-01-2013 Osądzą jeszcze raz burmistrza Bisztynka
14-03-2012 Podejrzenie to nie wyrok
14-03-2012 Prezydent bez zarzutu
01-12-2011 Burmistrz Barczewa nie jest kłamcą
01-12-2011 Handel nieuliczny
27-11-2011 Nielegalne mandaty w Kobylnicy
27-11-2011 Z aresztu do pracy
27-11-2011 Proces komendanta toruńskiej straż
27-11-2011 Urzędnicy z Chorzowa okradali miasto
27-11-2011 Śledztwo ws. prezydenta Radomia umorzone